tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

நீங்கள் உறங்கும் போது வருவது அல்ல கனவு, உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. -- அப்துல் கலாம்

Social Science class 9th வரலாறு அலகு 3 - தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும்

From text book: கி.மு. (பொ.ஆ.மு.) மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பிருந்தே தமிழ்ப் பண்பாடு தோன்றிவிட்டது. தமிழகத்து வணிகர்களும் கடலோடிகளும் கடல் கடந்த நாடுகளுடன் வணிகத் தொடர்புகளையும் பண்பாட்டுத் தொடர்புகளையும் கொண்டிருந்தனர். வெளிநாட்டு வணிகர்கள் கடல்வழியே தமிழகத்திற்கு வந்துபோயினர். வெளிநாட்டினருடன் ஏற்பட்ட பண்பாட்டுத் தொடர்புகளும், வணிக நடவடிக்கைகளும், தமிழகத்தின் உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சியும் வாழ்க்கைமுறைகளும் இணைந்து தமிழ்நாட்டில் முதல் நகரமயமாதல் உருவானது. தலைநகரங்களும் துறைமுகப்பட்டிணங்களும் தோன்றின. நாணயங்களும் பணமும் புழக்கத்திற்கு வந்தன. 'தமிழ் பிராமி' என்ற வரிவடிவத்தில் தமிழ் மொழி முதன்முதலில் எழுதப்பட்டது. ஆவணங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. செம்மொழித் தமிழ்ச் செய்யுள்கள் இயற்றப்பட்டன.

Go to quiz

question 1

சங்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்துமுறை யாது?

 • Option 1: ஆங்கிலம்
 • Option 2: தேவநாகரி
 • Option 3: தமிழ் – பிராமி
 • Option 4: கிரந்தம்
 • Answer: தமிழ் – பிராமி

answer

question 2

தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்குச் சென்ற வியாபாரிகளையும் குதிரை வணிகர்களையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற, இலங்கையின் பாலி மொழி வரலாற்று நூல் எது?

 • Option 1: தீபவம்சம்
 • Option 2: அர்த்தசாஸ்திரம்
 • Option 3: மகாவம்சம்
 • Option 4: இண்டிகா
 • Answer: மகாவம்சம்

answer

question 3

காடாக இருந்த இடங்களை வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல், நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துதல் ஆகிய பெருமைகளுக்கு உரிய சோழ அரசன் யார்?

 • Option 1: கரிகாலன்
 • Option 2: முதலாம் இராஜராஜன்
 • Option 3: குலோத்துங்கன்
 • Option 4: முதலாம் இராஜேந்திரன்
 • Answer: கரிகாலன்

answer

question 4

சேரர்களை பற்றிக் குறிப்பிடும் கல்வெட்டு எது?

 • Option 1: புகளூர்
 • Option 2: கிர்நார்
 • Option 3: புலிமான்கோம்பை
 • Option 4: மதுரை
 • Answer: புகளூர்

answer

question 5

1. பொருள் பரிமாற்றத்துக்கான ஊடகமாக நாணயங்கள் இடைக்கற்காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. 2. மௌரியர் காலத்தில் வட இந்தியாவில் இருந்த சாதாரண மக்கள் பிராகிருத மொழி பேசினார்கள். 3. ரோமானிய ஆவணமான வியன்னா பாப்பிரஸ், முசிறி உடனான வணிகத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. 4. தமிழ் இலக்கண நூலான பத்துப்பாட்டில் திணைக் குறித்தகருத்து இடம்பெற்றுள்ளது.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (ii) சரி
 • Option 3: (ii) மற்றும் (iii) சரி
 • Option 4: (iii) மற்றும் (iv) சரி
 • Answer: (ii) சரி

answer

question 6

1. பதிறுப்பத்து பாண்டிய அரசர்களையும் அவர்களின் ஆட்சிப் பகுதிகளையும் குறித்துச் சொல்கிறது. 2. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் நடந்த வணிக நடவடிக்கைகளை அகநானூறு விவரிக்கிறது. 3. சோழர்களின் சின்னம் புலி ஆகும்; அவர்கள் புலி உருவம் பொறித்த, சதுர வடிவிலான செம்பு நாணயங்களை வெளியிட்டார்கள். 4. நெய்தல் என்பது மணற்பாங்கான பாலைவனப் பகுதி ஆகும்.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (i) மற்றும் (ii) சரி
 • Option 3: (iii) சரி
 • Option 4: (iv) சரி
 • Answer: (iii) சரி

answer

question 7

கற்கள், செப்பேடுகள், நாணயங்கள், மோதிரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் _______ ஆகும்.

 • Option 1: சுடுமண் பொறிப்புகள்
 • Option 2: கல்வெட்டுச் சான்றுகள்
 • Option 3: கல்வெட்டியல்
 • Option 4: தொல்லியல் சான்றுகள்
 • Answer: கல்வெட்டுச் சான்றுகள்

answer

question 8

கடந்தகாலச் சமூகங்கள் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கான சான்றுகளாக உள்ள சில பொருட்களை மீட்டெடுப்பதற்கு ஓரிடத்தை முறைப்படி தோண்டுதல் _______ ஆகும்.

 • Option 1: தொல்லியல் அகழாய்வு
 • Option 2: கல்வெட்டியல்
 • Option 3: வணிக நடவடிக்கை
 • Option 4: பண்டமாற்று முறை
 • Answer: தொல்லியல் அகழாய்வு

answer

question 9

மௌரியர் காலத்தில் ஆட்சிக்கலை மற்றும் பொருளாதாரம் குறித்து கௌடில்யர் எழுதிய நூல், _______ ஆகும்.

 • Option 1: தீபவம்சம்
 • Option 2: அர்த்தசாஸ்திரம்
 • Option 3: மகாவம்சம்
 • Option 4: இண்டிகா
 • Answer: அர்த்தசாஸ்திரம்

answer

question 10

_______ என்பது பிரிவு அல்லது வகை என்ற பொருளில் செய்யுள்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருப்பொருள்; மேலும், இது ஒரு வாழ்விடத்தை அதன் தனித்தன்மை வாய்ந்த இயற்கைக்கூறுகளுடன் குறிப்பதாகவும் உள்ளது.

 • Option 1: கிராமம்
 • Option 2: துறை
 • Option 3: ஊர்
 • Option 4: திணை
 • Answer: திணை

answer

question 11

கிரேக்கர்கள், ரோமானியர்கள், மேற்கு ஆசியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய மேற்கத்தியர்களை _______ என்னும் சொல் குறிக்கிறது.

 • Option 1: கடலோடி
 • Option 2: குடியேறி
 • Option 3: யவனர்
 • Option 4: வேளிர்
 • Answer: யவனர்

answer

question 12

சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 • Option 1: இரும்பை உருக்கியதற்கான சான்றுகள் கொடுமணல், குட்டூர் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன.
 • Option 2: எரித்ரியன் கடலின் பெரிப்ளூஸ் இந்தியா உடனான மிளகு வணிகம் குறித்துக் கூறுகிறது.
 • Option 3: இந்தியாவில் தொடக்க காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயங்களில் உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன; நாணயங்கள் பெரும்பாலும் தங்கத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தன.
 • Option 4: சங்க காலம் வெண்கலக் காலத்தில் வேரூன்றத் தொடங்கியது.
 • Answer: இரும்பை உருக்கியதற்கான சான்றுகள் கொடுமணல், குட்டூர் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன.

answer

question 13

சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 • Option 1: சேரர்கள்காவிரிப்பகுதியை ஆட்சி செய்தனர். அவர்களின் தலைநகர் உறையூர் ஆகும்.
 • Option 2: மாங்குளம் தமிழ் - பிராமி கல்வெட்டுக் குறிப்புகள் அரசன் கரிகாலனைக் குறிப்பிடுகின்றன.
 • Option 3: தமிழ் - பிராமி கல்வெட்டுக் குறிப்புகளில் காணப்படும் வணிகன், நிகமா ஆகிய சொற்கள் வணிகர்களில் வெவ்வேறு வகையினரைக் குறிப்பிடுவதாகும்.
 • Option 4: உப்பு விற்றவர்கள் வணிகர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர்: அவர்கள் வணிகத்துக்காக மாட்டு வண்டியில் தங்கள் குடும்பத்தினருடன் பயணம் செய்தார்கள்.
 • Answer: தமிழ் - பிராமி கல்வெட்டுக் குறிப்புகளில் காணப்படும் வணிகன், நிகமா ஆகிய சொற்கள் வணிகர்களில் வெவ்வேறு வகையினரைக் குறிப்பிடுவதாகும்.

answer

9 ஆம் வகுப்பு அலகு 4 வது பாடத்தின் வினா விடைகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. இந்த வினாக்களுக்கு விடை கண்டறிய முயற்சி செய்யவும். உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும்.
Next: Social Science class 9th வரலாறு அலகு 4 - அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக - அரசியல் மாற்றங்களும்
Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

Leave a Reply


Please send your report

latest lessons

{{message}}