tamiltutor

TAMIL TUTOR இணையத்தில் ஒரு
கல்வி பாசறை

நீங்கள் உறங்கும் போது வருவது அல்ல கனவு, உங்களை உறங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. -- அப்துல் கலாம்

Social Science class 9th அலகு 2 - பண்டைய நாகரிகங்கள்

From text book: நகர சமுதாயங்கள் மேம்பட்ட வாழ்வியல் முறைகளை பின்பற்றி பண்டைய வேட்டையாடுதல் - உணவு சேகரித்தல் குழுக்கள் மற்றும் புதிய கற்கால வேளாண்மைச் சமுதாயங்களை விட ஒழுங்கமைவு கொண்டதாக அமைந்திருந்தன. நகரச் சமூகங்கள் சமூக அடுக்குகளையும், நன்கு திட்டமிடப்பட்ட நகரங்களையும் கொண்டிருந்தன. அவை கைவினைத் தொழில்களையும், வணிகம் மற்றும் பண்டமாற்று முறைகளையும், அறிவியல் தொழில் நுட்பத் தகவமைவையும், மற்றும் அமைப்பு ரீதியான அரசியல் அமைப்பையும் (தொடக்கநிலை அரசு) கொண்டிருந்தன. இதனால், பண்டைய சமூக அமைப்புகளில் இருந்து இவர்களைப் பிரித்துக்காட்ட நாகரிகம் என்ற சொல்லாடல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால், இவர்கள் இதற்கு முந்தைய காலச் சமூகங்களை விட உயர்வானவர்கள் என்று கருதி விடக்கூடாது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு பண்பாடும் நாகரிகமும் தனக்கான தனித்த வாழ்வியல் கூறுகளைக் கொண்டுள்ளன.

Go to quiz

question 1

சொற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முறையை _______ என்கிறோம்.

 • Option 1: அழகெழுத்து
 • Option 2: சித்திர எழுத்து
 • Option 3: கருத்து எழுத்து
 • Option 4: மண்ணடுக்காய்வு
 • Answer: சித்திர எழுத்து

answer

question 2

எகிப்தியர்கள் இறந்த உடல்களைப் பதப்படுத்தி பாதுகாத்த முறை _______

 • Option 1: சர்கோபகஸ்
 • Option 2: ஹைக்சோஸ்
 • Option 3: மம்மியாக்கம்
 • Option 4: பல கடவுளர்களை வணங்குதல்
 • Answer: மம்மியாக்கம்

answer

question 3

சுமேரியரின் எழுத்துமுறை _______ ஆகும்.

 • Option 1: பிக்டோகிராபி
 • Option 2: ஹைரோகிளிபிக்
 • Option 3: சோனோகிராம்
 • Option 4: க்யூனிபார்ம்
 • Answer: க்யூனிபார்ம்

answer

question 4

வாரப்பா மக்கள் _______ பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை.

 • Option 1: தங்கம் மற்றும் யானை
 • Option 2: குதிரை மற்றும் இரும்பு
 • Option 3: ஆடு மற்றும் வெள்ளி
 • Option 4: எருது மற்றும் பிளாட்டினம்
 • Answer: குதிரை மற்றும் இரும்பு

answer

question 5

சிந்துவெளி மக்கள் ' இழந்த மெழுகு செயல்முறை ' முறையை அறிந்திருந்தார்கள் என்பதைத் தெரிவிக்கும் வெண்கலச்சிலை _______ ஆகும்.

 • Option 1: ஜாடி
 • Option 2: மதகுரு அல்லது அரசன்
 • Option 3: பறவை
 • Option 4: நடனமாடும் பெண்
 • Answer: நடனமாடும் பெண்

answer

question 6

1. மெசபடோமியாவின் மிகப் பழமையான நாகரிகம் அக்காடியர்களுடைய நாகரிகம் ஆகும். 2. சீனர்கள் ஹைரோகிளிபிக் முறையை வளர்த்தெடுத்தார்கள். 3. யூப்ரடிஸ், டைகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்னார் வளைகுடாவில் கலக்கின்றன. 4. பாபிலோனிய அரசரான ஹமுராபி பெரும் சட்ட வல்லுனர் ஆவார்.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (i) மற்றும் (ii) சரி
 • Option 3: (iii) சரி
 • Option 4: (iv) சரி
 • Answer: (iv) சரி

answer

question 7

1. யாங்ட்சி ஆறு சீனாவின் துயரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. 2. வு - டி சீனப்பெருஞ்சுவரைக் கட்டினார். 3. சீனர்கள் வெடிமருந்தைக் கண்டுபிடித்தனர். 4. தாவோயிசத்தை நிறுவியவர் மென்சியஸ் என்று சீன மரபு கூறுகிறது.

 • Option 1: (i) சரி
 • Option 2: (ii) சரி
 • Option 3: (iii) சரி
 • Option 4: (iii) மற்றும் (iv) சரி
 • Answer: (iii) சரி

answer

question 8

பின்வருவனவற்றுள் மெசபடோமியாவைச் சேர்ந்த நான்கு நாகரிகங்களின் சரியான காலவரிசை எது?

 • Option 1: சுமேரியர்கள் - அஸிரியர்கள் - அக்காடியர்கள் – பாபிலோனியர்கள்
 • Option 2: பாபிலோனியர்கள் – சுமேரியர்கள் - அஸிரியர்கள் - அக்காடியர்கள்
 • Option 3: சுமேரியர்கள் – அக்காடியர்கள் - பாபிலோனியர்கள்- அஸிரியர்கள்
 • Option 4: பாபிலோனியர்கள் அரியர்கள் அக்காடியர்கள் - சுமேரியர்கள்
 • Answer: சுமேரியர்கள் – அக்காடியர்கள் - பாபிலோனியர்கள்- அஸிரியர்கள்

answer

question 9

கூற்று: மெசபடோமிய நாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர். காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று மெலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

 • Option 1: கூற்றும் காரணமும் சரி, கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.
 • Option 2: கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை.
 • Option 3: கூற்று சரி; காரணம் தவறு.
 • Option 4: கூற்றும் காரணமும் தவறானவை
 • Answer: கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்றைக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்லை.

answer

question 10

_______என்பது மனிதத் தலையும் சிங்க உடலும் கொண்ட, கல்லால் ஆன மிகப் பெரிய உருவம் ஆகும்.

 • Option 1: கிஸா
 • Option 2: ஸ்பிங்க்ஸின்
 • Option 3: அமோன்
 • Option 4: அனுபிஸ்
 • Answer: ஸ்பிங்க்ஸின்

answer

question 11

எகிப்தியர்கள் தொடக்க காலத்தில் பயன்படுத்திய உருவ எழுத்துகள் சார்ந்த முறை _______ ஆகும்.

 • Option 1: பிக்டோகிராபி
 • Option 2: ஹைரோகிளிபிக்
 • Option 3: சோனோகிராம்
 • Option 4: க்யூனிபார்ம்
 • Answer: ஹைரோகிளிபிக்

answer

question 12

_______ என்பது பல்வேறு குற்றங்களுக்கான சட்டங்களை விளக்கிக்கூறும் பண்டைய பாபிலோனியாவின் ஒரு முக்கியமான ஆவணம் ஆகும்.

 • Option 1: சிகுராட்
 • Option 2: டெல்லோ
 • Option 3: ஹமுராபியின் சட்டத் தொகுப்பு
 • Option 4: கியூனிபார்ம்
 • Answer: ஹமுராபியின் சட்டத் தொகுப்பு

answer

question 13

சௌ அரசின் தலைமை ஆவணக்காப்பாளர் _______ ஆவார்.

 • Option 1: லாவோட்சு
 • Option 2: ஷி ஹுவாங் டி
 • Option 3: தாவோ சின்
 • Option 4: மென்சியஸ்
 • Answer: லாவோட்சு

answer

question 14

ஹரப்பா நாகரிகம் நிலவிய இடங்களில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பானைகளின் மீதுள்ள _______ உருவங்களும் ஓவியங்களும் அவர்களின் கலைத்திறனை உணர்த்துகின்றன.

 • Option 1: பொம்மை
 • Option 2: வெண்கல
 • Option 3: கற்சிலைகள்
 • Option 4: சுடுமண்
 • Answer: சுடுமண்

answer

question 15

சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 • Option 1: ஹரப்பாவில் உள்ள பெருங்குளம் அருகில் சில அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டிருந்தது.
 • Option 2: க்யூனிபார்ம் குறிப்புகள் கில்காமேஷ் காவியத்துடன் தொடர்புடையவை.
 • Option 3: சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட உருவங்களும், செம்பில் செய்யப்பட்ட நடனமாடும் பெண் உருவமும் எகிப்தியர்களின் கலைத்திறனை உணர்த்துகின்றன.
 • Option 4: மெசபடோமியர்கள் சூரிய நாள்காட்டி முறையை வகுத்தார்கள்.
 • Answer: க்யூனிபார்ம் குறிப்புகள் கில்காமேஷ் காவியத்துடன் தொடர்புடையவை.

answer

question 16

சரியான கூற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

 • Option 1: அமோன் ஓர் எகிப்திய கடவுள்.
 • Option 2: அரண்களால் சூழ்ந்த ஹரப்பா நகரத்தில் கோயில்கள் இருந்தன.
 • Option 3: பெரிய ஸ்பிங்ஸ் என்பது பழங்கால மெசபடோமியாவில் உள்ள பிரமிடு வடிவ நினைவுச்சின்னமாகும்.
 • Option 4: பானை வனைவதற்கான சக்கரத்தைக் கண்டுபிடித்த பெருமை எகிப்தியர்களைச் சாரும்.
 • Answer: அமோன் ஓர் எகிப்திய கடவுள்.

answer

ஒன்பதாம் வகுப்பு வரலாறு மூன்றாம் பாடத்தில் உள்ள கேள்விகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கேள்விகளுக்கு சரியான விடையை கண்டறிய முயற்சி செய்யவும். உங்களுக்கு வேறு ஏதேனும் கருத்துக்கள் அல்லது பரிந்துரைகள் இருந்தால் அதை எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
Next: Social Science class 9th வரலாறு அலகு 3 - தொடக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும்
Would you like to read similar lesson? Please go to School books lessons

Leave a Reply


Please send your report

latest lessons

{{message}}